IBM 2012 Global CEO Study: Öppenhet och kundfokus viktigare än ekonomisk instabilitet

Nordiska chefer sämre på att hantera förändring och söker partnerskap för ökad innovation

Select a topic or year


Stockholm, Sweden - 22 maj 2012:

Stockholm, 22 maj 2012 - IBM publicerar idag IBM Global CEO Study, som baseras på intervjuer med över 1700 vd:ar, CEO:er och motsvarande chefer inom offentlig sektor, från 64 länder och 18 branscher över hela världen.

Studien har fått namnet “Leading through connections”, då den har ett särskilt fokus på hur företagsledare och höga chefer ser på och planerar att hantera den radikalt förändrade omvärlden med en global ekonomi, en rusande teknisk utveckling och en omvälvande förändring av hur människor arbetar, konsumerar, interagerar och lever. Dessa förändringar är redan faktum för oss som privatpersoner. Det studien visar är att vd:ar och höga chefer ännu inte lyckats ställa om sina organisationer för att anpassa sig till de nya förhållandena och därmed inte heller lyckats utnyttja de förändrade förutsättningarna som en hävstång för ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Årets CEO-studie ger bilden av några tydliga trender hos vd:ar och högsta chefer runt om i världen, som alla kräver en radikal förändring av sättet de arbetar på idag:

– Det är spännande att se att chefer världen över, trots de senaste årens ekonomiska turbulens, nu sätter ett ytterligare fokus på hur de ska skapa innovation och framgång, säger Johan Sandell, VD, IBM Svenska. Detta är tydliga tecken på att cheferna nu börjar uppmärksamma att en transformation av deras verksamheter krävs. Det är dock illavarslande att nordiska chefer, som i många fall kommit längre i teknisk utveckling, ändå upplever att de har svårare att hantera förändring och utnyttja digitala möjligheter såsom sociala medier, än deras internationella gelikar. Detta innebär en stor risk för nordiska verksamheter att bli omkörda av sina internationella konkurrenter varför de nu behöver förändra sitt ledarskap och sin organisation. Vi i Norden och Sverige bör differentiera oss med innovationer, hög effektivitet och ledande affärsmodeller som ger konkurrensfördelar för att hålla oss på framkant.

Resultat ur studien:

Öppenhet
44 procent av de globala cheferna uppger att en ökad öppenhet kommer att krävas i deras organisationer. Den ökade öppenheten ska främst leda till bättre samarbete inom organisationen, en ökad kunskapsdelning samt större kreativitet och innovation. Nordiska vd:ar är ännu mer benägna att öka sin öppenhet, då 51 % av cheferna i Norden anger detta. En del i att uppnå den utökade öppenheten är att utnyttja nya samarbetsverktyg och sociala medier, vilket vd:arna ser kommer radikalt att förändra sättet de arbetar på. Idag uppger bara 16 % globalt och 10 % i Norden att de använder sociala medier för att interagera med kunder, vilket kommer förändras till 57 % respektive 48 % kommande 3-5 åren.

Kundinsikt
Vd:arna har stort fokus på att förändra sin organisation för att få ett bättre kundfokus. 72 % av de globala högsta cheferna anger att de kommer att förändra sin organisation för att bättre kunna förstå individuella kundbehov och även för att minska tiden som krävs för att anpassa sig till marknadsbehov. De nordiska vd:arna är dock inte lika hungriga på att förändra det sätt de fokuserar på sina kunder idag, då bara 59 % av de högsta cheferna i Norden uppger att förändringar krävs för ett ökat kundfokus.

Vd:arna är också medvetna om att de måste utnyttja information och data för att bättre kunna interagera med kunderna som individer. Här uppger 73 procent av de globala vd:arna att de kommer att göra stora förändringar. Det är också intressant att informationsutnyttjande redan idag är en vattendelare mellan framgångsrika och mindre framgångsrika organisationer. Bland de framgångsrika cheferna globalt uppger 54 procent att de har tillgång till data, 54 procent utnyttjar denna för att skapa insikter och 57 procent för att sedan använda dessa insikter för vidare beslut. Det är hästlängder före de vd:ar som uppger att deras organisationer är mindre framgångsrika än sina konkurrenter där endast 26 procent uppger att de har tillgång till data och att de utnyttjar denna för att skapa insikter.

Teknik för affären
Av resultaten framgår ett tydligt skifte där vd:arna ser att vikten av teknik blivit allt större, faktiskt den externa faktor som påverkar dem mest, där 71 procent uppger teknik som den viktigaste externa faktorn. De företag som ser sig som framgångrika idag har också i större utsträckning än sina mindre framgångrika konkurrenter integrerat teknik och affär. 69 procent av de vd:ar som ser sina företag som framgångrika uppger att de har integrerat teknik och affär, medan enbart 41 procent av cheferna för mindre framgångsrika verksamheter uppger detsamma.

Innovativa partnerskap
Tekniken har också en stor roll att spela i att möjliggöra ökat samarbete med externa partner, något som alla vd:ar ser kommer att bli allt viktigare för att uppnå innovation. 69 procent av de internationella högsta cheferna uppger att ett ökat samarbete med externa partner kommer att vara del av deras affärsstrategi. Det kan jämföras med att enbart 55 procent uppgav samma sak i studien 2008. De nordiska vd:arna är ännu mer benägna att ta till externa partnerskap då 74 procent uppger att de kommer att värdesätta ökade partnerskap mer framöver. Det kan vara förklaringen till att endast 40 % av de nordiska vd:arna idag i stor utsträckning samarbetar med externa partner för att skapa innovation vilket till och med är en mindre andel än vad som uppges bland mindre framgångsrika företagsledare (46 %).

Förändringsförmåga
Ett alarmerande faktum är att nordiska vd:ar tycker att de är sämre på att hantera förändring än vad globala vd:ar anger. Enbart 47 procent av de nordiska högsta cheferna uppger att de kan hantera förändring på ett bra sätt idag. Det är farligt nära de globala chefer som ser sina verksamheter som mindre framgångsrika där 40 procent tycker de kan hantera förändring bra. Bland de framgångrika verksamheterna uppger 69 procent att de hanterar förändring på ett bra sätt.

Kompetensförsörning
De nordiska vd:arna ser dramatiskt mycket större utmaningar med kompetensförsörjning än vad man gör internationellt. 83 procent anger att tillgänglig kompetens är den faktor som kommer att påverka deras företag de närmaste 3-5 åren, vilket bara 69 procent anger internationellt. De nordiska vd:arna tycker också att humankapital är ännu viktigare för att skapa värde i företaget än internationellt 71 % globalt och 74 % nordiskt.

Mer om studien
Detta är IBMs femte CEO Study. Studien genomförs vartannat år för att ge förståelse för de utmaningar och mål som dagens vd:ar, CEO:er och motsvarande chefer inom offentlig sektor står inför. Intervjuerna för den senaste studien har genomförts personligen av IBM-konsulter mellan september 2011 och januari 2012. IBM intervjuade 1709 CEO:er, vd:ar och högre ledare inom offentlig sektor, som representerar olika storlekar på organisationer i 63 länder och 18 branscher, varav ett sjuttiotal från Norden.

Ladda ner och läs IBM CEO Study: Öppenhet och kundfokus viktigare än ekonomisk instabilitet

För mer information kontakta:

Carina Ginstmark
Presschef, IBM Svenska AB
+46 70 793 4889
carina.ginstmark@se.ibm.com

Charlotta Wark
Marknads- och kommunikationschef, IBM Svenska AB
+46 70 793 24 53
charlotta.wark@se.ibm.com

Relaterade XML-flöden
Ämnen XML-flöden
Banking and Financial Services
No description at this time.
Global Financing