Conditions of use

Applicatiespecifieke Voorwaarden en Bepalingen


IBM Nederland Financieringen B.V.
Johan Huizingalaan 765
1066 VH Amsterdam

Telefoonnummer: 020 5136003

Kamer van Koophandel nummer: 33172336
e-mail adres: nllease@nl.ibm.com


Op uw gebruik van deze Applicatie zijn de voorwaarden en bepalingen van uw Business Partner Overeenkomst, uw Supplier Relationship Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bepalingen van deze Applicatie van toepassing, alsmede de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

De Algemene Voorwaarden en Bepalingen van deze Applicatie zijn toegankelijk door te klikken op de knop “Juridisch” linksonder op het scherm, en u verklaart alle voornoemde voorwaarden te zullen naleven.

Lees alle toepasselijke voorwaarden zorgvuldig door.

Definities


“Business Partner Overeenkomst” - verwijst naar het geheel van IBM Business Partner-overeenkomsten en -attachments die u bent aangegaan om een door IBM Nederland N.V. goedgekeurde Business Partner te worden of die u nadien in die hoedanigheid bent aangegaan.

IBM” betekent IBM Nederland Financieringen B.V. en zijn dochterondernemingen en filialen.

Alle met beginkapitalen geschreven termen die hierin niet worden gedefinieerd, zijn gedefinieerd in uw Business Partner Overeenkomst.

Voorwaarden en bepalingen voor het gebruik van deze Applicatie

U gaat er onvoorwaardelijk mee akkoord:

1. dat een correct bekrachtigde Business Partner Overeenkomst en Supplier Relationship Overeenkomst van kracht moet zijn en blijven voordat U deze Applicatie mag gebruiken.

2. dat op uw gebruik van deze Applicatie de hieronder uiteengezette voorwaarden en bepalingen van toepassing zijn, in aanvulling op de voorwaarden en bepalingen in uw Business Partner Overeenkomst, uw Supplier Relationship Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden en Bepalingen van deze Applicatie.

3. dat het uw verantwoordelijkheid is en dat u waarborgt dat het Gebruikers-ID en wachtwoord van de Applicatie worden gebruikt door de partij waarvoor ze bedoeld.

4. dat u ermee akkoord gaat en verklaart dat alle informatie en alle gegevens die u verstrekt, correct en waarheidsgetrouw zijn en dat IBM geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid heeft voortvloeiend uit of verband houdend met die informatie of gegevens.

5. dat de beschikbaarheid van en toegang tot conceptdocumenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de daarin genoemde bedragen en tarieven) met behulp van de Applicatie uitsluitend bedoeld zijn om de mogelijkheid te bevorderen om nadien bindende overeenkomsten aan te gaan onder de standaard voorwaarden en bepalingen van IBM en deze op genigerlei wijze een aanbieding vormen die kan worden geaccepteerd of als zodanig kan worden opgevat.

6. dat u deze Applicatie uitsluitend zult gebruiken ten behoeve van het verkrijgen van prijsopgaven en het vereenvoudigen van de productie van overeenkomsten die door uw klant en IBM kunnen worden ondertekend. U mag met behulp van de Applicatie uitsluitend prijsopgaven en conceptovereenkomsten genereren met het doel deze door te sturen naar uw klanten. Dergelijke documenten (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de daarin genoemde bedragen) zijn niet bedoeld om wettelijk bindend te worden totdat ze volledig zijn bekrachtigd door alle toepasselijke partijen.

7. dat IBM, op elk moment, de verdere deelname aan enige specifieke zakelijke kans ("opportunity") kan afwijzen en zich uit het proces kan terugtrekken, in geval IBM, geheel naar eigen inzicht, zou vaststellen dat IBM om welke reden dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dat de commerciŽle belangen van IBM niet gediend zijn bij die specifieke transactie) die zakelijke kans niet wenst voort te zetten.

8. dat u de informatie uitsluitend mag bekijken en gebruiken ten behoeve van het bovenvermelde doel; enig ander gebruik, zoals verdere publicatie, of enige andere vorm van transmissie of distributie is echter niet toegestaan.

9. dat IBM niet gebonden is aan enige prijs of prijsopgave die in deze Applicatie wordt afgebeeld voorafgaand aan de volledige bekrachtiging van een Overeenkomst. De uiteindelijke beslissing met betrekking tot prijzen, voorwaarden en bepalingen (met inbegrip van de exclusieve controle over de financieringstarieven en -voorwaarden die worden aangeboden) wordt rechtsreeks door IBM genomen.

10. dat IBM de prijzen en financieringstarieven op elk moment kan wijzigen.

11. dat alle prijsopgaven en afgedrukte overeenkomsten afhankelijk zijn van de gunstige uitkomst van de kredietwaardigheidscontrole van IBM met betrekking tot de klant op het tijdstip in kwestie. IBM behoudt zich het recht voor om op elk moment voorafgaand aan de ondertekening van de overeenkomst door IBM, kredietwaardigheidscontroles uit te voeren.

12. dat u alle informatie of gegevens die u hebt verkregen uit het gebruik van deze Applicatie vertrouwelijk zult houden en dat u die informatie of gegevens niet zult gebruiken of openbaar zult maken anders dan voor het gebruik dat hierboven uitdrukkelijk is toegestaan, tenzij voorafgaand schriftelijke toestemming van IBM is verkregen. Onverminderd de algemene geldigheid van het voorgaande zult u de uitkomst van de kredietwaardigheidscontrole niet aan enige derde openbaren.

13. dat de ondertekening van de afgedrukte overeenkomst door IBM de acceptatie betekent van de financieringsregeling met uw klant (welke tot dat moment niet bindend is).

14. dat IBM alle overeenkomsten met uw klant in het Nederlands zal afsluiten.

15. dat u in staat zult zijn alle prijsopgaven die u hebt ingediend, te bekijken. IBM archiveert alle prijsopgaven die hebben geresulteerd in een bekrachtigde overeenkomst met de klant. IBM bewaart een kopie van alle bekrachtigde overeenkomsten.

16. dat IBM niet verantwoordelijk is voor: (i) verlies van of schade aan uw administratie, informatie of gegevens, en (ii) vertragingen, fouten en lacunes in de elektronische overdracht, en (iii) de beveiliging van gegevens tijdens de overdracht via openbare telecommunicatienetwerken of -diensten.

17. dat IBM deze Applicatie en diensten “As Is” levert en met betrekking tot deze Applicatie en diensten alle garanties, uitdrukkelijke, stilzwijgende of wettelijk voorgeschreven, uitsluit. IBM treft geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie of gegevens die zijn opgenomen of die zijn ingevoerd in deze Applicatie of het gebruik van die informatie of gegevens. Informatie en gegevens die door IBM worden verstrekt, worden geleverd zonder enige garantie.

18. IBM en (zoals van toepassing) ons moederbedrijf, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, leidinggevenden, directeuren, agenten en werknemers, te vrijwaren van en te beschermen tegen alle vorderingen en eisen, met inbegrip van redelijke juridische kosten, die door enige derde worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit uw niet-nakoming van de voorwaarden in deze overeenkomst of de documenten waarnaar hierin wordt verwezen, of uw schending van enige wet of de rechten van enige derde.

19. alle toepasselijke binnenlandse en internationale wet- en regelgeving met betrekking tot uw gebruik van IBM’s service voor deze Applicatie te zullen naleven.

20. dat uw gebruik van deze Applicatie is onderworpen aan de voorwaarden, bepalingen en overeenkomsten die hierin worden vermeld en waarnaar hierin wordt verwezen, en dat deze voorwaarden, bepalingen en overeenkomsten uitsluitend van toepassing zijn in Nederland.

Dit is de volledige en exclusieve overeenkomst die IBM met u heeft met betrekking tot uw gebruik van deze Applicatie. IBM kan deze voorwaarden en bepalingen wijzigen door dit scherm bij te werken of u een bericht te sturen. Een wijziging in de voorwaarden en bepalingen wordt van kracht op het moment dat u een volgende prijsopgave doet. Indien u niet akkoord gaat met een dergelijke wijziging, dient u uw gebruik van deze Applicatie onverwijld te staken.