Množství dat, které lidstvo vytvořilo od svého vzniku do roku 2003, nyní vygenerujeme každé dva dny a to je důvod, proč je v dnešní době nutné pracovat s informacemi více, než kdykoliv v minulosti. Je nezbytné mít k dispozici informace dříve, ve větším detailu a ve stoprocentní kvalitě. Stejně tak je žádoucí mít možnost informace sdílet a interaktivně s nimi pracovat – vytvořit si vlastní pohledy, kontrolovat výsledky přes mobilní zařízení, snadno upozornit kolegy na vznikající problém.

Obchodní analýzy již nejsou jen sadou reportů, které se pravidelně jednou za čas generují. Obchodní analýza je dnes synonymem pro systém, který může kdykoliv a komukoliv přinést informace, které právě potřebuje ke správným rozhodnutím.

Příklady řešení pro Obchodní analýzy:

 • -Alokace nákladů
  Moderní organizaci již nestačí rozumět nákladům jen na úrovni výsledovky, ale je nutné rozumět i přeměnám nákladů uvnitř firmy. Je nutné vidět detailní cestu nákladové transformace a to i s možností tvorby potenciálních scénářů. A právě modelování dopadů klíčových rozhodnutí je možnost, která v alokaci nákladů často chybí. Stejně tak je důležitá integrace výsledků do reportingu a plánování a využití získaných poznatků v dalších analytických úlohách, jako je například detailní výpočet profitability.
 • -Prediktiní analýzy
  Neustále rostoucí množství dat již neumožňuje procházet všechny údaje ručně. Stejně tak je stále složitější najít v datech opakované vzorce chování a použít je pro každodenní rozhodnutí – ideálně v reálném čase.
  Řešení IBM dokáže integrovat do běžných reportů i výsledky z pokročilých statistických výpočtů. V jedné tabulce je pak možno vidět pravděpodobnost, že daný klient chce odejít od společnosti, doporučení atraktivní nabídky a nebo třeba upozornění na možnost podvodného chování. Tyto informace spolu s expertní znalostí je možné začít využívat v každodenním procesu řízení firmy a tím výrazně zvýšit efektivitu.
 • -Real time monitoring
  Při dohlížení některých procesů, jako je například sledování provozu call centra, nejsou standartní reporty generované s denním zpožděním dostatečné pro efektivní řízení. V těchto případech je nezbytný real time monitoring, ideálně s možností pohledu na data aktuální, tak pohledu na data historická (například vývoj sledované metriky v minulém měsíci). Teprve obě informace dohromady umožňují provést správné rozhodnutí – jedná se o anomálii a nebo je to trend, který sledujeme již delší dobu? Navíc díky jednoduché tvorbě nových pohledů má celé řešení dostatečnou flexibilitu a bude skutečně sloužit pro každodenní rozhodování.
 • -Řízení rizik
  Příval dat nemá dopad jen na reportingy, ale též na řízení rizik. Kvůli narůstajícímu objemu dat a stále větším požadavkům od regulátorů je nutné hledat komplexní a integrované řešení. Již není možné všechny typy rizik řídit jen pomocí tabulkových procesorů, ale je nezbytné využívat ucelený systém, který dokáže propojit všechna rizika (typy rizik) dohromady a dívat se ně přes jeden komplexní a integrovaný pohled. Stejně tak je samostatnou kapitolu výpočet velikosti rizik jako takových.
 • -Reporting
  Reporting je klíčovou, ale zdaleka ne jedinou částí komplexního řešení. Reporty již nejsou jen statické tabulky a grafy, jde spíše o intuitivní prostředí na práci s reportingovým systémem jako celkem. Komplexní propracované reporty s aktivními prvky, které si tvoří koncoví uživatelé sami a sami je i dále rozvíjejí, personifikované pohledy pro každého z uživatelů, automatická notifikace v případě důležité události a nebo konzumace dat přes mobilní zařízení je samozřejmostí. Nejdůležitější funkcionalitou je ale možnost rychle integrovat výsledky z jakékoliv části celkového řešení (plánování, nákladová alokace, prediktivní analýzy,…) tak, aby byla data skutečně využívána hned, jak jsou k dispozici.
 • -Plánovaní
  Zrychlení plánovacího procesu je jedním z primárních úkolů plánovacích nástrojů. Další velkou přidanou hodnotou je vytvoření jednotného úložiště pro všechny verze plánu – po nasazení plánovacích nástrojů již nemůže docházet k diskuzím, jak dané číslo vzniká a zda je správně. Možnosti zpracovávat plán ve více verzích a začít používat i modernější techniky plánování (forecast a rokliny forecast) je zcela běžné a nutné. Důležitou vlastností je pak integrace s reportovacím řešením – snadné napojení dat v plánu do reportů může plánovací proces nejen zpříjemnit, ale i zrychlit.
 • -Finanční konsolidace
  Finanční konsolidace je specifickou úlohou pro specifické společnosti. Sjednocení výsledků do stejného účetního standardu a nebo zaúčtování vnitropodnikových plateb a měnových rozdílů může být komplexní problém. Použití připraveného nástroje tak může přinést celou řadu výhod, jako je například zrychlení procesu, automatizace, jednoduší implementace změn a nebo transparentnost a snadnou možnost auditu.
 • -Tvorba výročních zpráv
  Výroční zpráva není jen reportem – je to vizitka společnosti pro akcionáře a širokou veřejnost. Nulová tolerance chyb a propracovaná grafika – to jsou hlavní požadavky na výroční zprávu jako takovou. Proces tvorby této zprávy je ale velmi komplikovaný a složitý. Opravy na poslední chvíli, opakování stejného údaje na více místech a nebo sdílení různých verzí mezi více uživateli – to jsou všechno rizikové faktory. Nástroje na tvorbu výroční zprávy jsou tu proto, aby byla tato rizika minimální a proces tvorby byl jednoduchý.

Komplexní a zároveň jednotná nabídka společnosti IBM v oblasti softwarových nástrojů pro obchodní analýzy (Cognos, SPSS, OpenPages a Algorithmics) poskytuje široké spektrum schopností, jež vaší organizaci pomohou úspěšně realizovat vytčené záměry a překračovat očekávání. Produkty obchodních analytických nástrojů od IBM jsou založeny na otevřených standardech a lze je používat nezávisle, ve vzájemné kombinaci i jako součást širších řešení k zajišťování zásadních obchodních potřeb.

Doporučené produkty

Software pro obchodní analýzy

 • Produkty IBM SPSS

  Produkty IBM SPSS

  Softwarové produkty IBM SPSS pro prognostické analýzy vám umožňují uplatnit statistické analýzy, vytěžování dat a textu, prognostické modelování a optimalizaci rozhodování s cílem správně reagovat na předvídatelné změny za účelem optimalizace hospodářských výsledků.

 • Produkty IBM Cognos

  Produkty IBM Cognos

  V softwarových produktech IBM Cognos pro interaktivní analýzu obchodních dat a správu výkonnosti máte k dispozici integrované panely dashboard, karty hodnocení, funkce pro práci se sestavami, analytické funkce a schopnosti plánování a řízení rozpočtů, jež potřebujete k získání a využívání postřehů založených na faktech.

 • Produkty IBM OpenPages

  Produkty IBM OpenPages

  Software OpenPages GRC umožňuje vaší organizaci správu provozních rizik podniku a realizaci iniciativ na poli dodržování předpisů nasazením jediného integrovaného řešení.

 • Produkty IBM Algorithmics

  Produkty IBM Algorithmics (odkaz mimo portál ibm.com)

  Software Algorithmics umožňuje podnikům, jako je ten váš, předem získávat důkladný přehled o finančních rizicích. Poskytuje informace, jež mají pro vaši organizaci zásadní význam.

Všechny produkty - Obchodní analýzy

Read more

Není v seznamu Česká republika?

Jsme tady, abychom vám pomohli.

Jednoduše nakupujte nebo získejte bližší informace.

Chytřejší obchodní analýzy

Zhlédněte video o tom, co vše můžeme získat analýzou dat (US) (00:03:27)

Obchodní analýza ve Westfield Insurance

Zhlédněte video, jak obchodní analýza změnila pojišťovnu Westfield (US) (00:04:01)

AQ

Jaký je váš analytický kvocient?