Skip to main content

Below are the country-specific terms and conditions (Ts&Cs) for IBM purchase orders (P.O.s).


Entity Terms and conditions Entity codes
Angola (IBM)  
Argentina (IBM)  
Australia (IBM)  
Austria  
Belgium (IBM) 0016
Brazil (IBM)  
Bulgaria (IBM)  
Canada (IBM) 0330, 0026, 9026
--ISM Canada Corporation 0321
Chile (IBM) 0029
China (IBM)  
Costa Rica (IBM)  
Croatia (IBM)  
Cyprus (IBM)  
Denmark (IBM) 0036
Egypt, UAE, Pakistan, Saudi Arabia, Qatar, Slovenia, Russia, Ukraine, Serbia, Czech Republic (IBM)  
Estonia (IBM)  
Finland (IBM) 0047
France (IBM)
Europe (IBM)
0048
Germany (IBM) 0365
Ghana (IBM)  
Global Services SA (IBM) 0166
Greece (IBM)  
Hong Kong (IBM)  
Hungary (IBM)  
Indonesia (IBM)  
Ireland (IBM) 0410,0066,0067,0673
Italy (IBM) 0072
Japan  
Kenya (IBM)  
Korea (IBM)  
Latvia (IBM)  
Lithuania (IBM)  
Luxembourg (IBM)  
Malaysia (IBM)  
Mexico (IBM)  
Morocco (IBM)  
Netherlands (IBM) 0096, 0098, 0152, 0493, 0494, 0564, 0518, 9096
New Zealand  
Nigeria (IBM)  
Norway (IBM) 0102
Philippines (IBM)  
Poland (IBM)  
Portugal (IBM)  
Romania (IBM)  
SA (IBM) 0165
Singapore (IBM)  
Slovakia (IBM)  
South Africa (IBM) 0123
Spain (Rossa) 0165
Sweden (IBM) 0130
Switzerland (IBM) 0131
Taiwan (IBM)  
Thailand (IBM) 0136
Toshiba Global Commerce Solutions  
Turkey (IBM)  
United Kingdom Limited (IBM)  
United States(IBM)  
Vietnam (IBM)